Užitečné odkazy

-Zákony, vyhlášky a metodiky

-Zkušenosti, rady a informace

-Motivace a naděje

-Příběhy

-Přehled literatury věnované poruchám učení

-Slovník pojmů z psychologických vyšetření
Jak získat podporu?Eurovzdělávání - pořady ČT2


Evropské události - 50 let od podpisu Římských smluv

Eurofondue – pořad ČT o významu strukturálních fondů

Leták Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Studenti soběO projektu

Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím informačních a komunikačních technologií.

Společný projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn a partnerů: Pedagogicko psychologické poradny Plzeň, pracoviště Domažlice, Úřadu práce v Domažlicích a Střední průmyslové školy Tachov.

Cíle projektu:
1. Zkvalitnění výuky jazyků a matematiky v rámci přípravy vzdělávacích plánů
2. Usnadnění edukace integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podle potřeb individuálních vzdělávacích plánů
3. Pomoc žákům se sociálním znevýhodněním
4. Informovanost odborné a rodičovské veřejnosti o možnostech vzdělávání žáků se SVP
5. Vzdělávání učitelů
6. Rozvoj spolupráce s partnery projektu
7. Zlepšení vybavení učitelů výpočetní technikou a jejího využití ve výuce
8. Vytvoření webové stránky pro pomoc žákům se SVP a jejich rodičům
9. Tvorba výukového freewaru pro diagnostikované žáky se SVP
10. Propagace a upevňování image školy a jejích partnerů na veřejnosti
11. Posilování sounáležitosti se zeměmi EU prostřednictvím využití dotací ESF
12. Vybudování školy s moderním vybavením a se sofistikovanými přístupy k hendikepovaným žákům
13. Pomoc žákům se SVP při orientaci na trhu práce v regionu

Charakteristika projektu:
Realizační tým učitelů bude v průběhu 20 měsíců vytvářet výukový software pro třídy s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – specifickými poruchami učení.

Vznikne minimálně 242 prezentací pro výuku německého jazyka , matematiky na SOU a anglického, německého jazyka a matematiky ve čtyřletých studijních oborech. Ke každé prezentaci bude vytvořen přehled učiva, který si žáci se SVP vlepí do svého sešitu. Evaluace prezentací bude probíhat průběžně. Ověřování zajistí partnerská Střední průmyslová škola Tachov. Přínos metody bude v červnu 2008 vyhodnocen. Materiály budou přístupné z internetové stránky projektu, která mimo to zajistí i předávání informací žákům, jejich rodičům i ostatním základním i středním školám a možnost zodpovídání dotazů výchovnými poradci školy.

V závěru bude veškerý software přenesen na nosiče a zpřístupněn pro zájemce z ostatních škol a v knihovnách regionu. Na tvorbě softwaru se budou podílet i žáci.

Součástí projektu jsou i 3 odborné semináře, 2 informační semináře a 2 tiskové konference.

Učitelé a všichni do projektu zapojení žáci si realizací projektu rozšíří svoje kompetence ve využívání ICT.

Projekt prosazuje v didaktických cílech prvky environmentální výchovy k udržitelnosti přírodních zdrojů surovin a k ochraně přírody.

Ve spolupráci s partnery Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice a Úřadem práce v Domažlicích se bude škola podílet na lepším uplatnění žáků se SVP na trhu práce v regionu.

Po skončení finanční podpory budou aktivity týmu pokračovat ještě nejméně tři roky.

Schválená dotace na pokrytí nákladů projektu z ESF a státního rozpočtu ČR činí 2 445 892,00 Kč

Doba spolufinancování projektu ESF a SR ČR 7. 11. 2006 - 30. 6. 2008